Mālama i nā Honu

Mālama i nā Honu

4th grade recently hosted the organization Mālama i nā Honu (Protect the Turtles) and learned all about sea turtles and monk seals and how to protect these amazing creatures. Mahalo to @mahaloinauhonu for visiting HFCA!